Phường Quảng Thọ tập huấn sử dụng trang thông tin điện tử.

Ngày 09/11/2017 14:37:23

Ngày 09/11 UBND phường Quảng Thọ tập huấn chuyển giao trang thông tin điện tử cho các cán bộ trong phường.

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông cùng với nhiều ngành công nghệ cao khác đã và đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của thế giới. Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông đã góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của cả xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

2.JPEG

Hiện nay, chúng ta đang xây dựng Chiến lược tăng tốc để phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các ngành kinh tế-xã hội. Nhân dịp này tôi yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: Ngay sau buổi Khai trương, phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, để tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả phục vụ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trong đó đặc biệt chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhằm đáp ứng với nhiệm vụ, quy mô và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; triển khai đầy đủ Quyết định 83/2008/QĐ-TTg, về công nghệ cần thực hiện từng bước vững chắc việc kết nối với các Website, Cổng thông tin điện tử trong hệ thống các cơ quan Nhà nước, Tập đoàn, Tổng công ty kinh tế lớn; về nội dung phải tích hợp thông tin hành chính và dịch vụ công của Chính phủ trên Internet... để đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân và yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.

3.JPEG

Bên cạnh vai trò của Nhà nước trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và sự nhiệt liệt hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân với tư cách vừa là người thụ hưởng thành quả, vừa là tác nhân đóng góp, thúc đẩy quá trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong đời sống xã hội, nhất là chỉ trong vòng 10 năm tới, thế hệ chủ nhân của đất nước cũng là thế hệ đang làm chủ ứng dụng công nghệ thông tin và Internet trong học tập, lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phường Quảng Thọ tập huấn sử dụng trang thông tin điện tử.

Đăng lúc: 09/11/2017 14:37:23 (GMT+7)

Ngày 09/11 UBND phường Quảng Thọ tập huấn chuyển giao trang thông tin điện tử cho các cán bộ trong phường.

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông cùng với nhiều ngành công nghệ cao khác đã và đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của thế giới. Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông đã góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của cả xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

2.JPEG

Hiện nay, chúng ta đang xây dựng Chiến lược tăng tốc để phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các ngành kinh tế-xã hội. Nhân dịp này tôi yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: Ngay sau buổi Khai trương, phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, để tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả phục vụ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trong đó đặc biệt chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhằm đáp ứng với nhiệm vụ, quy mô và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; triển khai đầy đủ Quyết định 83/2008/QĐ-TTg, về công nghệ cần thực hiện từng bước vững chắc việc kết nối với các Website, Cổng thông tin điện tử trong hệ thống các cơ quan Nhà nước, Tập đoàn, Tổng công ty kinh tế lớn; về nội dung phải tích hợp thông tin hành chính và dịch vụ công của Chính phủ trên Internet... để đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân và yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.

3.JPEG

Bên cạnh vai trò của Nhà nước trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và sự nhiệt liệt hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân với tư cách vừa là người thụ hưởng thành quả, vừa là tác nhân đóng góp, thúc đẩy quá trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong đời sống xã hội, nhất là chỉ trong vòng 10 năm tới, thế hệ chủ nhân của đất nước cũng là thế hệ đang làm chủ ứng dụng công nghệ thông tin và Internet trong học tập, lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.