Thông tin dữ liệu về PBGDPL và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL

Ngày 04/05/2024 00:00:00

Thông tin dữ liệu về PBGDPL và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL

Căn cứ Công văn số 1859/UBND-TP ngày 17/4/2024 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc cập nhật thông tin dữ liệu về PBGDPL và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL. UBND phường Quảng Thọ đã triển khai thực hiện như sau:

DS tổ hòa giải 2024.xlsx

Thông tin dữ liệu về PBGDPL và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL

Đăng lúc: 04/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Thông tin dữ liệu về PBGDPL và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL

Căn cứ Công văn số 1859/UBND-TP ngày 17/4/2024 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc cập nhật thông tin dữ liệu về PBGDPL và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL. UBND phường Quảng Thọ đã triển khai thực hiện như sau:

DS tổ hòa giải 2024.xlsx