Chiến dịch làm sạch mã độc

Ngày 22/09/2022 09:51:49

Chiến dịch làm sạch mã độc

Thực hiện Công văn số 1858/STTTT-CNTT ngày 07/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022
Thực hiện Công văn số 4594/UBND-VP ngày 08 tháng 9 năm 2022 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022
Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả chiến dịch giữa các cơ quan, tổ chức, người dùng khác nhau, chung tay, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, tin cậy; đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn thành phố có thể sử dụng công cụ miễn phí trong thời gian triển khai chiến dịch để loại bỏ, xử lý mã độc trên các máy tính, thiết bị của mình
UBND phường Quảng Thọ đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân truy cập vào địa chỉ web: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022
và làm theo hướng dẫn.

Chiến dịch làm sạch mã độc

Đăng lúc: 22/09/2022 09:51:49 (GMT+7)

Chiến dịch làm sạch mã độc

Thực hiện Công văn số 1858/STTTT-CNTT ngày 07/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022
Thực hiện Công văn số 4594/UBND-VP ngày 08 tháng 9 năm 2022 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022
Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả chiến dịch giữa các cơ quan, tổ chức, người dùng khác nhau, chung tay, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, tin cậy; đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn thành phố có thể sử dụng công cụ miễn phí trong thời gian triển khai chiến dịch để loại bỏ, xử lý mã độc trên các máy tính, thiết bị của mình
UBND phường Quảng Thọ đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân truy cập vào địa chỉ web: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022
và làm theo hướng dẫn.
Từ khóa bài viết: